Uslovi korištenja

Dokument

Uslovi korištenja sadržaja mobilne aplikacije Brzo&Fino i web stranice brzoifino.com

Web stranicu kao i mobilnu aplikaciju (dalje u tekstu: PLATFORMA) pokrenuo je i uređuje LACTALIS BH d.o.o., sa sjedištem u Gradačcu, ul. Željeznička bb, (u nastavku: LACTALIS BH).

Prvim korištenjem PLATFORME smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uslovima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste saglasni s njima, molimo da ne pristupate PLATFORMI i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uslove korištenja, molimo da nam se obratite putem naše kontakt forme. Izgled i sadržaj PLATFORME te Uslove korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje PLATFORME predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uslovi, odnose se na nekoliko segmenata:

Dopušteno korištenje

Preuzimanje materijala, te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti upotrebe cjelovitog sadržaja PLATFORME ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja LACTALIS BH i/ili drugih nositelja prava iskorištavanja autorskih djela te autora. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od LACTALIS BH. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja LACTALIS BH. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. LACTALIS BH pridržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici eventualno objavljuju na njezinim stranicama u cijelosti ili djelimično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte i sl.) na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) LACTALIS BH neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i dozvolu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke vrijede i nakon eventualnog obustavljanja ili prekida PLATFORME.

Autorska prava

Sadržaj web lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada LACTALIS-u BH, ili je ustupljen LACTALIS-u BH, a u vlasništvu je trećih osoba. LACTALIS BH također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove web lokacije. Nadalje, web lokacija sadrži zaštitne znakove, moguća imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu LACTALIS BH ili u vlasništvu trećih osoba, a LACTALIS BH je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj PLATFORMI dostupan za upotrebu bez ograničenja.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video i ostali materijali koji se pojavljuju na PLATFORMI isključivo su vlasništvo LACTALIS BH. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na PLATFORMI pripada LACTALIS-u BH odnosno trećim osobama-partnerima LACTALIS BH. Sva su prava pridržana. Dopuštenje se može dati subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promotivne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa LACTALIS BH PLATFORME nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala u vezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih internetskih stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s PLATFORME, medijski korisnici obavezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uslova i zahtjeva.
BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, REPRODUCIRANJE, PREINAKA, REVIDIRANJE, PRENOŠENJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, STVARANJE IZVEDENICA ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA LACTALIS BH STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja LACTALIS BH i nositelja autorskog prava.

3. Garancije i uskraćivanje prava

LACTALIS BH će uložiti razuman napor kako bi se na PLATFORMI objavljivali točni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim garancije za proizvode koje je LACTALIS BH izričito objavio, LACTALIS BH naglašava da sve materijale i sadržaje na platformi treba uzeti "takvima kakvi jesu" te se LACTALIS BH ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na PLATFORMI, LACTALIS BH ne garantuje da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa.
Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove PLATFORME na svoju vlastitu odgovornost.

LACTALIS BH ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove PLATFORME, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste PLATFORMU, izrijekom prihvaćaju obeštetiti LACTALIS BH za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Nadalje, LACTALIS BH i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih.

LACTALIS BH zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje LACTALIS BH, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili Korisničkih računa uslovi neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i LACTALIS BH.
Pravo korištenja PLATFORME nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te LACTALIS BH ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup PLATFORMI može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj PLATFORMI mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške. LACTALIS BH ne izjavljuje niti garantuje, izričito niti prešutno, da je sadržaj PLATFORME potpun ili ažuriran; da će PLATFORMA uvijek biti dostupna i raspoloživa.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim LACTALIS BH, vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom PLATFORME od strane Krajnjeg korisnika.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga LACTALIS BH ili bilo koji od njegovih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.

Uskraćivanje prava na vanjske veze

Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da LACTALIS BH, dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. LACTALIS BH niti bilo koji od njegovih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na ovim stranicama u skladu su s politikom LACTALIS BH, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sajta koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

Promjene i prestanak uslova korištenja

LACTALIS BH pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti PLATFORMU, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. LACTALIS BH je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. LACTALIS BH može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja PLATFORME.

Primjena uslova korištenja

Ovi uslovi korištenja primjenjuju se od 01. septembra 2014. godine do opoziva od strane LACTALIS BH.